صنایع غذایی چلچراغ نیک گیلان زمین

شناسه ملی: 14006172517
مجوز بهره برداری: 1684193749

شماره ثبت: 154

 تولید و بسته بندی ادویه جات با مجوز از غذا دارو و جهاد کشاورزی استان

نماینده انحصاری عرقیات بهارنشان، رنگ مو دارگل، حنا اتابک یزد، اسانس ایران

تمامی ادویه جات پودری این مجموعه در سالن آسیاب کارخانه و با رعایت آیتم های بهداشتی آسیاب می گردد.